Kontakt

Zajęcia edukacyjne w ramach ścieżki odbywają się nieodpłatnie. Odwiedzający ścieżkę edukacyjną mają zapewnionego przewodnika – wyspecjalizowanego pracownika Zakładu ZGO Pukinin nr 140. Wszystkie zajęcia dostosowane są zarówno do wieku uczestników, jak również do oczekiwań uczestników oraz ich opiekunów. Dla grup starszych przewidziano możliwość zapoznania się z instalacjami do przetwarzania odpadów tj.

  • Instalacja MBP – RIPOK,
  • Kompostownia odpadów zielonych – RIPOK,
  • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
  • Składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestowych),
  • PSZOK.

Termin wizyty uzgadniany jest telefonicznie z panią Dyrektor – Emilią Tulin pod numerem telefonu (46) 814 24 24.